Enn 2019 sinn an der nationaler esou wéi internationaler